Bác sỹ nhiều năm kinh nghiệm, chuyên môn tốt lại mát tay